Ułatwienia dostępu

Statut

STATUT 

Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Września. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 

§ 5 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. 

  

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej.
 2. Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej.
 3. Obronę interesów zawodowych członków.
 4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.
 5. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 6. Udzielanie pomocy organizacjom społecznym.
 7. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy, administracji i organów samorządowych. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami lub członkami osób prawnych, a także osoby prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych. 

 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna z zastrzeżeniem § 10 ust.1 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Osobom, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz osobom wykluczonym z grona członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

5. Nowi członkowie Wrzesińskiego Stowarzyszenia mogą być przyjęci przez Zarząd po rekomendacji co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, będącego członkiem Stowarzyszenia przez okres co najmniej jednego roku. 

6. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia informuje się w formie wiadomości e-mail pozostałych członków Stowarzyszenia. 

7. Decyzja Zarządu o przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia zatwierdzana jest na najbliższym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

8. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. 

 

§ 13 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
  5. noszenia odznaki organizacji, 
  6. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia, skreślenia z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia itp., 
  7. złożenia wniosku o obniżenie składki o 50% po przekroczeniu wieku emerytalnego, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innego aktu obowiązującego w dacie złożenia wniosku.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. przestrzegania etyki zawodowej;
  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 

§ 14 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust.1 pkt. 2-6. 
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia. 
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
 2. wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, 
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
  1. nieprzestrzegania Statutu, uchwał i Regulaminu Stowarzyszenia;
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  3. zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok;
  4. orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 

2. Organy, które podejmują decyzję o skreśleniu członka zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 16 

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 
  1. Walne Zebranie Członków, 
  2. Zarząd, 
  3. Komisja Rewizyjna, 
  4. Sąd Koleżeński. 

 

§ 17 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności: 

 1. co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, 
 2. bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu co najmniej 30 minut później niż pierwszy termin.

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

   

§ 18 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. 

Liczba dodanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 19 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zapraszani goście. 
 3. O miejscu, terminie, porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 20 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 17 ust.1. 
 3. Walne zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. 
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
  1. z własnej inicjatywy, 
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
  3. na pisemne żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych. 
 6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku zarządowi. 
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 8. W nadzwyczajnych sytuacjach Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

  

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia. 
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian. 
 3. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości. 
 4. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia. 
 5. Uchwalenie budżetu. 
 6. Wybór i odwoływanie władz stowarzyszenia. 
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń. 
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze. 
 10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 
 11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 
 12. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. 
 13. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 

Zarząd 

 

§ 22 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
 2. Zarząd składa się z członków w liczbie od pięciu do dziewięciu;
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, przynajmniej jednego Zastępcę, Skarbnika, Sekretarza.
 4. Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd przed upływem kadencji (po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu) bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców. 
 5. Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
 6. Uzupełnienie składu zarządu odbywa się wg zasad określonych w §22 ust. 2 i 3  
 7. W przypadku zgłoszenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów. 

8. Niepodjęcie przez Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca uchwały w przedmiocie określonym w pkt. 7 jest równoznaczna z jej przyjęciem. 

 

§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków. 
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania. 
 3. Ustalenie budżetu i preliminarzy. 
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
 5. Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie. 
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego. 
 7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań. 
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
 9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykreślenie).
 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 
 13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 24 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z członków w liczbie od trzech do pięciu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 25 

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia. 
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji. 
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenie niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia Zarządu). 
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem. 
 5. Składanie na Walne Zebranie Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia. 
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności władzom Stowarzyszenia. 

 

§ 26 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu. 
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 28 

1. Sąd Koleżeński składa się z członków w liczbie od trzech do pięciu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia 

 

§ 29 

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym. 
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu. 
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołanie się do Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 30 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu. 
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami Stowarzyszenia. 
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem. 

 

§ 31 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 

 1. upomnienia, 
 2. nagany, 
 3. zawieszenia w sprawach członkowskich, 
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 

§ 32 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 33 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 34 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  3. dotacje;
  4. darowizny, zapisy i spadki;
  5. wpływy z działalności Statutowej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto. 
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane co roku do końca I kwartału danego roku kalendarzowego. 
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 35 

 1. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Sekretarza. 
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu. 

 

Rozdział VI 

Zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 36 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 obecnych. Zapis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust.3 należy załączyć projekty stosownych uchwał. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
 3. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 37

Niniejszy Statut wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.